Σωληνώσεις

CPV code: 44163100-1.

Parent caregory: Σωληνώσεις και εξαρτήματα.

Sub categories

44163100-1: Σωληνώσεις
44163110-4: Αγωγοί αποστράγγισης
44163120-7: Αγωγοί τηλεθέρμανσης
44163130-0: Αγωγοί αποχέτευσης
44163140-3: Αγωγοί ατμού και νερού
44163150-6: Αγωγοί χαμηλής πίεσης
44163160-9: Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα

Change language

Тръбопроводи
Trouby a trubky
Rørledninger
Leitungen
Σωληνώσεις
Pipes
Tuberías
Torud
Johdot
Conduites
Pipes
Csövek
Tubature
Vamzdžiai
Caurules
Pajpijiet
Pijpen
Rury
Condutas
Ţevi
Rúrky
Cevi
Rörledningar